Lớp Kyo ( từ 18 – 28 tháng)

Theo bà Maria Montessori, các em bé ở giai đoạn 0-3 có trí tuệ thẩm thấu vô thức, có thời kỳ nhạy cảm về: Vận động tinh, vận động thô, giác quan, tính trật tự, đặc biệt các em bé học mọi thứ thông qua việc bắt chước, sự lặp lại liên tục…

Giai đoạn 0-3 là giai đoạn trẻ định hình, hình thành nhân cách về con người cũng như các kỹ năng của trẻ sau này. Do vậy, đây là giai đoạn có thể coi là nền tảng và gốc của quá trình giáo dục trẻ từ 0-6

[envira-gallery id=”375″]